Кой и колко замърси река Луда Яна в началото на сезона

13.08.2018 11:17 6992 Коментари: / Добави коментар Източник: БДИБР Редактор: Павлина Гаджева Региони
Кой и колко замърси река Луда Яна в началото на сезона

Във връзка със замърсяването на река Луда Яна в началото на летния сезон, направихме запитване относно резултатите от проверката, която Басейнова дирекция "Източнобеломорски регион" извърши.

Припомняме, че на 11 юни т.г. река Луда Яна при село Попинци, река Банска Луда Яна при село Бъта, река Асарелска преди вливане на река Панова и река Панова преди вливане в Асарелска река, бяха установени превишения на СКОС за металите мед, манган и цинк. 

Мониторингът беше извършен след сигнал в медиите за замътване на р. Марица в района на Пловдив. При проверката беше установено, че калната вода идва от притока р. Луда Яна, а данните на НИМХ – БАН показаха значително повишение на водния отток предишните дни.

Споделяме получените от Дирекцията отговори на въпросите, които зададохме.

1. Какви са стойностите на замърсителите и с колко превишават СКОС, съгласно нормативната уредба?

Резултатите от мониторинга при извършената на 11.06.2018 г. проверка показват превишаване на стандартите за качество на околна среда (СКОс) по показателите мед, манган и цинк.

В пункт „Река Луда Яна с. Попинци” се констатира превишаване на СКОС по показатели: мед 49 g/l при СКОС 10 g/l и манган 100 g/l при СКОС 50 g/1.

В пункт „Река Банска Луда Яна с. Бъта” се констатира превишаване на СКОС по показатели: мед 66 g/l при СКОС 10 g/l и манган 225 pg/ при СКОС 50 g/l.

В пункт „Река Панова преди вливане вр.Асарелска” се установява превишаване на СКОС по кадмий 0,93 pg/ при СКОС 0,6 pg/, мед 320 pg/ при СКОС 6 pg/ , цинк 186 pg/ при СКОС 40 g/l и манган 464 kg/ при СКОС 50 g/. Измерената стойност за активна реакция pH в пункта е 5,61 и не отговаря на нормата за добро състояние 6,5-8,5.

В пункт „Река Асарелска преди вливане на р.Панова” се установява превишаване на СКОС по мед 151 pg/ при СКОС 10 g/l и манган 300 g/l при СКОС 50 g/.

Анализът на резултатите е извършен съгласно Наредба NoH-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води, Приложение No7 (стандарти за качество за специфични замърсители, химични елементи и други вещества) и Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.

2. При констатираните превишения предприети ли са допълнителни обследвания за установяване на местата на заустване на замърсени води и източниците, от които те се формират?

При проверката на 11.06.2018 г. са обследвани участъци от реките Марица, Луда Яна река, Банска Луда Яна, Асарелска и Панова.

В посочените участъци е установен един точков източник, на метали - „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище.

Резултатите от взетите проби отпадъчни води показват, че не се констатират превишения на определените индивидуалните емисионни ограничения за показателите в действащото комплексно разрешително. Горните констатации не дават основания за извършване на допълнителна проверка.

3. Вашите служители извършили ли са пробовземане от р. Мареш и ако не — защо?

В хода на съвместната проверка извършена на 11.06.2018 от РИОСВ-Пазарджик, БДИБР и Регионална лаборатория - Пазарджик към ИА00С е проследявано конкретно замърсяване на водите на река Луда Яна, която е била в кафяв цвят. Проследявайки замърсяването проверката е извършена по водното течение на река Луда Яна, река Банска Луда Яна и след това по река Панова. Река Мареш не попада в обхвата на проверката.

4. Какви са причините, довели до възможността при дъждове в реките да се заустват води с висока концентрация на тежки метали?

При обилни валежи в райони със залежи на метални руди се наблюдава повишаване на концентрацията на разтворени метали във водите в резултат на дифузни процеси.

5. Какви предписания са налагани от БДИБР на „Асарел-Медет“ АД през годините по отношение на водите и колко от тях са изпълнени? Налагани ли са санкции?

"Асарел медет" АД е титуляр на комплексно разрешително KP-No 404-НО/2010 г. БДИБР извършва контрол за спазване на условията в издаденото разрешително по отношение на количествата на водите, зауствани или ползвани от предприятието, както и за платените такси. До момента от страна на БДИБР не са констатирани нарушения в тази връзка.

6. и 7. Какви мерки са предвидени в ПУРБ за реките във водосбора на Луда Яна, кой е отговорен за осъществяването им и кога са сроковете за изпълнението им?

Какви мерки са предприети след констатациите на БДИБР за добро качество на водите в реките преди промишлената площ на „Асарел-Медет“ АД и тяхното лошо качество след промишлената площадка?

Съгласно поставените цели (постигане на добро състояние или предотвратяване влошаването) за опазване на околната среда за повърхностните водни тела във водосбора на река Луда Яна са планираните мерките за водосбора на река Луда Яна в План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) за периода 2016-2021 г., които са утвърдени в „Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите”.

Отговорни за осъществяването им са „Асарел Медет" АД и „Панагюрска медна компания” ООД, като предвидената година за изпълнението им е 2021 г.

Утвърдените мерки са следните мерки:

• Наименование на мярка: Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, подземни води и отпадъчни води в района на депа за отпадъци.

Код на мярка: DP_6 Действия за изпълнение на мярката: 1. Изпълнение на собствен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчните води в района на депа на опасни отпадъци и осигуряване на информация за натиска върху водите. Име на водно тяло (ВТ) - Река Панова- с. Оборище Код на водното тяло: ПБВ - BG3MA700R151 Код на действие: DP 61

Конкретизиране на действието: Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни отпадъчни води в района на рудници, хвостохранилища и хвостопроводи. Година на стартиране на мярката 2017г. Отговорен за изпълнението: „Асарел Медет" АД

Мярка: Изграждане на съоръжения препятстващи разпространението на замърсители във водите.

Код на мярка: DP 15 Име на ВТ - Река Панова - с. Оборище Код на водното тяло: ПБВ - BGЗМА700R151 Код на действие: DP 15 Конкретизиране на действието: Изграждане на съоръжения препятстващи разпространението на замърсители във водите Година на стартиране на мярката 2017 г.

Отговорен за изпълнението: „Асарел Медет" АД

• Мярка: Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите.

Код на мярка: NI 2 Нитрати Име на ВТ - Река Панова - с. Оборище Код на водното тяло: ПБВ - BG3MA700R151 Година на стартиране на мярката 2018г. Отговорен за изпълнението: „Асарел Медет" АД

Мярка: Намаляване на замърсяването от минни дейности.

Код на мярка: DP 4 Действия за изпълнение на мярката: 3. Подобряване експлоатация и стопанисване на хвостохранилища по отношение управлението на водите. Име на ВТ - Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна Код на водното тяло: BGЗМА700R220 Код на действие: DP 4 3 Конкретизиране на действието: Подобряване експлоатация и стопанисване на хвостохранилища по отношение управлението на водите Година на стартиране на мярката 2017 г. Отговорен за изпълнението: „Асарел Медет" АД

Мярка: Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, подземни води и отпадъчни води в района на депа за отпадъци.

Код на мярка: DP_6 Име на ВТ - Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна Код на водното тяло: BGЗМА700R220 Действия за изпълнение на мярката: 1. Изпълнение на собствен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчните води в района на депа на опасни отпадъци и осигуряване на информация за натиска върху водите Код на действие: DP 61

Конкретизиране на действието: Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни отпадъчни води в района на рудници, хвостохранилища и хвостопроводи Година на стартиране на мярката 2017 г.

Отговорен за изпълнението: „Асарел Медет" АД.

Наименование на мярка: Намаляване на замърсяването от минни дейности.

Код на мярка: DP 4 Име на ВТ - Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна. Код на водното тяло: BGЗМА700R220 Действия за изпълнение на мярката: 4. Управление на повърхностни, подземни и дренажни води от минни обекти Код на действие: DP 4 4 Конкретизиране на действието: Управление на повърхностни, подземни и дренажни води от минни обекти Година на стартиране на мярката 2017 г. Отговорен за изпълнението: „Асарел Медет" АД

Мярка: Намаляване на замърсяването от минни дейности.

Код на мярка: DP 4 Действия за изпълнение на мярката 9. Изграждане на инженерни бариери (шлицови стени, противофилтрационни бариери, противофилтрационни екрани от глина, геотекстил, тампониране и др.). Име на ВТ - Река Луда Яна от вливане на Стрелчанска Луда Яна до устие Код на водното тяло: BG3MA700R149 Код на действие: DP 4 9 Конкретизиране на действието: Изграждане на инженерни бариери (шлицови стени, противофилтрационни бариери, противофилтрационни екрани от глина, геотекстил, тампониране и др.) Година на стартиране на мярката 2017 г.

Отговорен за изпълнението: "Панагюрска медна компания” ООД

• Мярка: Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на Водите.

Код на мярка: NI 2 - Нитрати Име на ВТ - Река Луда Яна от вливане на Стрелчанска Луда Яна до устие. Код на водното тяло: BG3MA700R149 Година на стартиране на мярката 2018г. Отговорен за изпълнението: "Панагюрска медна компания” ООД

8. Какви мерки са предприети, за да се елиминира прекъсването на р. Асарелска и р. Панова при протичането им през промишлената площадка на „Асарел-Медет“ АД?

БДИБР не разполага с официална информация относно зададения въпрос.

9. Защо се твърди, че голямото количество валежи е причина за високите концентрации на тежки метали? Не трябва ли да е точно обратното, поради голямото разреждане на водите? Още повече, че оттокът на Луда Яна не се формира единствено  от Асарелска, Панова и Панагюрска Луда Яна, а от множество притоци, които допълнително биха разредили концентрациите на замърсители?

Причините за констатирани замърсявания по време и след голямото количество валежи в района на повърхностни водни обекти е дифузното замърсяване (а не точково замърсяване) от открития рудник „Асарел” и неговите насипища: „Западно насипище”, „Източно насипище” и Окисно насипище.

Интензивните валежи, близки или превишаващи средно месечните валежни норми за района, водят до силно активиране на повърхностно оттичане на валежните води от тези открити площадки, при което те се обогатяват със замърсяващи вещества, включително и с метални елементи от депонирания отпадък и от богатите излужващи разтвори.

Същевременно поради формираните големи количества, валежните отоци не могат да бъдат уловени от изградените инженерни съоръжения за недопускане на изтичане и дрениране на разтвори към околните терени и отведени за третиране в изградените пречиствателни съоръжения - Пречиствателна станция за руднични води (ПСРВ) и Пречиствателна станция за дренажни води (ПСДВ).

10. В тази връзка какви биха били концентрациите на замърсители в точките на заустване?

Резултатите от проведения до момента проучвателен мониторинг показват, че при проливни валежи и високи нива на водите в реките се наблюдава покачване на съдържанието на разтворени метали.

 

 

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Българите са сред европейците с най-дълга работна седмица
22.09.2023 13:29 34
Българите са сред европейците с най-дълга работна седмица

През 2022 г. гражданите на ЕС на възраст 20-64 г. са работили средно 37,5 часа се...

Тодор Попов: Поклон пред далновидността на нашите деди
22.09.2023 11:25 112
Тодор Попов: Поклон пред далновидността на нашите деди

Уважаеми съграждани, Българският исторически път винаги е бил труден и неравен...

115 години Независима България
22.09.2023 09:59 65
115 години Независима България

Български официален празник.  Обявен за официален празник с Решение на 38...

ТМ+

Интересни истории за ножарството в ефира на Телемедиа
21.09.2023 17:37 109 Общество
Интересни истории за ножарството в ефира на Телемедиа

„Ножарите на Костенец“ е поредният докуменален филм на Евгени Попов, ...

Как да се погрижим за кожата през есента?
21.09.2023 15:10 130 Общество
Как да се погрижим за кожата през есента?

Кожата на лицето ни обича, когато я глезим с маски, без значение дали ние си ги п...

LG С ВИЗИЯ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯТА СИ КЪМ КОМПАНИЯ ЗА ПЛАТФОРМА ЗА МЕДИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
21.09.2023 14:45 146 Техно
LG С ВИЗИЯ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯТА СИ КЪМ КОМПАНИЯ ЗА ПЛАТФОРМА ЗА МЕДИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Трансформацията на компанията ще осигури по-добър живот за своите потребители чр...

Хороскоп за 21 септември
21.09.2023 08:52 353 Общество
Хороскоп за 21 септември

Овен - Учете се от взаимоотношенията си и от ситуациите, в които попадате....