ОИК Стрелча прекрати правомощията на кмета Стойно Чачов

23.12.2019 20:12 1647 Коментари: / Добави коментар Редактор: Величка Ачева Региони
ОИК Стрелча прекрати правомощията на кмета Стойно Чачов

РЕШЕНИЕ № 76-МИ Стрелча, 23.12.2019 г. ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 193 /17.12.2019г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Стойно Проданов Чачов, обявен за избран за кмет на Община Стрелча. В ОИК Стрелча е постъпил сигнал от Ильо Стоев Ильов, ЕГН:*********, с който се сезира ОИК с твърдение за нарушение на чл.41, ал.3 от ЗМСМА. Твърди се, че обявения за избран за кмет на Община Стрелча, а именно Стойно Проданов Чачов, ЕГН:*******, не е предприел действия за прекратяване на дейността или за освобождаването си от заеманата длъжност и дялово участие в „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БЕЛОТ” ЕООД, с ЕИК:203565213, със седалище гр. Стрелча, обл. Пазарджик, ул. „Барикади” 3, в законноустановения срок по чл.41, ал.3 от ЗМСМА. Иска се ОИК Стрелча да провери изложеното в сигнала и да се произнесе съгласно правомощията си, като предсрочно прекрати пълномощията на Стойно Проданов Чачов, обявен за избран за кмет на община Стрелча. На свое заседание, проведено на 18.12.2019г., ОИК Стрелча се запозна с изложения сигнал. С протоколни решения бяха одобрени писма съответно до Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и до общински съвет на община Стрелча. Бе изискана информация относно това дали в срока по чл.41, ал. 3 ЗМСМА, (03.11.2019г. -03.12.2019г.) г-н Стойно Чачов е предприел действията по прекратяване на дейността на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БЕЛОТ“ЕООД, с ЕИК: 203565213, като е заличил едноличното дружество с ограничена отговорност, както и дали е уведомил писмено за тези свои действия Общински съвет - Стрелча. С входящ номер № 195/20.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Стрелча е заведено писмо от Председателя на Общински съвет Стрелча, видно от което е, че в срока по чл.41, ал. 3 ЗМСМА Стойно Чачов не е подавал писмено уведомление по реда на чл.41, ал. 3 ЗМСМА, в установения срок.

С входящ номер № 196/20.12.2019 г. във входящия регистър на ОИК Стрелча е заведено писмо от Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, към което са приложени заверени копия и документи за вписани обстоятелства по партидата на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БЕЛОТ” ЕООД с ЕИК 203565213. Видно от приложенията, към 03.12.2019 г. по партидата на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БЕЛОТ”ЕООД, ЕИК : 203565213 няма подадено заявление по образец за заличаване. След като получи тези два документа на 20.12.2019г ОИК подготви уведомително писмо до г-н Чачов, с което го уведомява за получения сигнал срещу него.

Заедно с копие от сигнала то бе връчено лично от секретаря на ОИК Танчо Мелин и Мима Кишева – член на ОИК, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му.

С входящ номер № 194/18.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Стрелча е заведено уведомление от Стойно Проданов Чачов, с което се уведомява ОИК, че е предприел действия за прекратяване на дейността си като управител на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БЕЛОТ”ЕООД.

С входящ номер № 200/23.12.2019 г. във входящия регистър на ОИК Стрелча е постъпило писмено възражение от Стойно Проданов Чачов, в качеството му на кмет на община Стрелча, с което отхвърля процесния сигнал като неоснователен. Към възражението са приложени и документи, за които Стойно Чачов твърди, че е изпълнил задълженията си за предприети необходими действия по прекратяване на дейността му като управител на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БЕЛОТ“ЕООД, с ЕИК: 203565213. След като разгледа всички относими към преписката документи и обсъди подаденото писмено възражение от Стойно Проданов Чачов, ведно с всички приложени документи ОИК счита, че с наличието на вписване, респективно регистрация на ЕООД само по себе си е търговска дейност, по смисъла на ТЗ, респективно чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. В същия смисъл е и предвиденото в чл. 60а, т. 1 от ТЗ, според който заличаване на вписаната регистрация се извършва при прекратяване дейността на търговеца, а дотогава регистрацията е валидна.

В подкрепа на тези изводи е чл. 10, ал. 2 от ЗТР, според който не вписани обстоятелства се смятат за несъществуващи за третите добросъвестни лица. Разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА изисква, при условията на императивност и кумулативност, лицето избрано за кмет в определения от закона срок, да предприеме необходимите фактически и правни действия и да прекрати търговската си дейност и уведоми за това председателя на Общинския съвет и ОИК, а спазването на така посочените условия са обект на проверка от ОИК.

В случая, безспорно се установява, че избрания за кмет и заинтересована страна в настоящия процесуален сигнал не е прекратил търговската си дейност в указания едномесечен срок, считано от 03.11.2019 г., който срок изтича на 03.12.2019 г., а е предприел действия едва на 18.12.2019 г. видно от договор за продажба на дружествен дял между Стойно Проданов Чачов и Маргарита Иванова Чачова, което представлява неизпълнение на закона, скрепено със съответни правни последици – прекратяване на неговите пълномощия на кмет, който смисъл е чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА.

Следва да се отбележи, че законодателя е поставил високи изисквания към избраните лица за кмет, като само и единствено липсата на уведомяване на ОИК и/или Общинския съвет, представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите пълномощия. Възраженията на Стойно Проданов Чачов, че в законния едномесечен срок по чл. 41, ал. 3 са възникнали обстоятелства за прехвърляне на дружествени дялове, проведено общо събрание на дружеството на 02.12.2019 г., молба от купувач на дружествените дялове от 22.11.2019 г. и заявена възможна дата от него за изповядване на сделката на 18.12.2019 г., както и предоставен договор за правна защита от 22.11.2019 г. не представлява прекратяване на търговска дейност по смисъла на закона.

ОИК Стрелча намира, че действията по прекратяване на търговската дейност на Стойно Проданов Чачов се отнасят към датата 18.12.2019 г., която е извън установения срок. След като разгледа всички относими документи, в това число приложените към преписка с вх. № 195/20.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Стрелча и с вх.№ 196/20.12.2019 г. във входящия регистър на ОИК Стрелча, обсъди подаденото писмено възражение от Стойно Чачов ведно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи.

ОИК Стрелча проведе гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на община Стрелча Стойно Проданов Чачов, гласуваха общо10 /десет/ члена на ОИК:

1. Нонка Спасова – Председател;

2. Танчо Мелин – Секретар;

3. Катя Шопова – Зам. Председател;

4. Стойна Караджова – Член;

5. Мария Стоянова – Член;

6. Мариана Декова – Член;

7. Цветанка Няголова – Член;

8. Соня Кръстева – Член;

9. Мима Кишева – Член;

10. Станимир Калайджиев – Член.

„ПРОТИВ“ гласуваха 0 /нула/ члена

В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от Изборния кодекс, чл. 463 от Изборния кодекс, вр. с чл. 42, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законноустановения кворум Общинската избирателна комисия Стрелча РЕШИ: Прекратява предсрочно пълномощията на Стойно Проданов Чачов, обявен за избран за кмет на Община Стрелча.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд - Пазарджик по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Тагове: кмет Стрелча
Споделете в:

Коментари

Топ новини

Частично бедствено положение в община Септември до 11 април
06.04.2020 17:51 583
Частично бедствено положение в община Септември до 11 април

Вследствие на обилното снеготопене и непрекъснат валежи през почивните дни нивото...

Убиецът на 31-годишния пазарджиклия е задържан. Повдигнато му е обвинение
06.04.2020 17:40 1177
Убиецът на 31-годишния пазарджиклия е задържан. Повдигнато му е обвинение

Криминално проявен е извършител на убийството на 31-годишен пазарджиклия. Той е с...

Общините научават късно кои са карантинираните им жители
06.04.2020 17:07 648
Общините научават късно кои са карантинираните им жители

Информацията за лицата поставени под карантина достига до местните власти с голям...

ТМ+

Инж. Емил Йончев с призив в помощ на МБАЛ - Пазарджик
01.04.2020 19:05 5970 Общество
Инж. Емил Йончев с призив в помощ на МБАЛ - Пазарджик

П Р И З И В !!! БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ от  Ротари клуб Пазарджик УВАЖАЕМИ...

Сдружението на предприемачите в Пазарджик с призив за подпомагане на медиците
25.03.2020 18:10 1453 Акценти
Сдружението на предприемачите в Пазарджик с призив за подпомагане на медиците

П Р И З И В до правещите бизнес в Община Пазарджик инициативни и можещи х...

Медиите в Пазарджик с призив за навременна информация за COVID-19
24.03.2020 17:44 3674 Общество
Медиите в Пазарджик с призив за навременна информация за COVID-19

До председателя на Областния оперативен щаб за борба с коронавируса До Директора ...

Окончателно - Марин Рачев вече не е кмет на община Септември
06.03.2020 13:44 8577 Акценти
Окончателно - Марин Рачев вече не е кмет на община Септември

Официално Общинската избирателна комисия в Септември прекрати предсрочно пълномощ...