ОИК Септември отказа да прекрати пълномощията на Марин Рачев

07.01.2020 20:05 6422 Коментари: / Добави коментар Редактор: Величка Ачева Септември
ОИК Септември отказа да прекрати пълномощията на Марин Рачев

Ето цялото решение:

РЕШЕНИЕ № 190 Септември, 07.01.2020 ОТНОСНО: Разглеждане и произнасяне по Заявление вх. № 301 от 06.01.2020 г., подадено от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Разглеждане и произнасяне по Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България”. Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ” ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. СЕПТЕМВРИ Град Септември, ул."Александър Стамболийски" № 37А Тел. 03561/7770, GSM:0888587505 email: oik1329@cik.bg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 190 / 07.01.2020 г. на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Относно: Разглеждане и произнасяне по Заявление вх. № 301 от 06.01.2020 г., подадено от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Разглеждане и произнасяне по Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България”. Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ” Днес 07.01.2020 г. в 19:00 часа Общинската Избирателна Комисия Септември, като взе предвид следните факти и обстоятелства:

В ОИК Септември по електронна поща на 04.01.2020 г. в 16:08 часа е постъпило Заявление вх. № 301/06.01.2010 г. от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Представени са доказателства за влязло в законна сила Решение № РС-006-18-19/31.05.2018 г. на КПКОНПИ, с което е установен конфликт на интереси по отношение на кмета на Община Септември – Марин Василев Рачев във връзка с издаването на Заповед № 57/15.09.2017 г. за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ в частен интерес на свързано с него лице по смисъла на параграф 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ /отм./, както и във връзка с неподаването на декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ /отм./ на 15.09.2017 г., касаеща наличие на конфликт на интереси при издаването на Заповед № 57/15.09.2017 г. за одобряване на горецитирания проект за ПУП-ПРЗ.

Към заявлението са приложени Решение № РС-006-18-19/31.05.2018 г. на КПКОНПИ, Решение № 31/03.01.2020 г., постановено по административно дело № 1419/2019 г. по описа на ВАС, шесто отделение, Решение № 245/12.11.2018 г. на ОИК Септември. В заявлението е формулирано искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА. Иска се, освен това, ЦИК да провери дали ОИК Септември спазва пункт трети, точка 3.1, буква „м” от решение № 1686/20.11.2019 г. на ЦИК.

С вх. № 302/07.01.2020 г. в ОИК Септември е постъпило Становище от Марин Василев Рачев с приложени към него писмени доказателства касаещи мандатността на на правоотношенията възникнали след проведените избори съответно на 25.10.2015 г. и 27.10.2019 г. Приложени са Клетвени листове и декларации до КПКОНПИ във връзка с двата избора, посочени по-горе. С вх. № 303/07.01.2020 г. в ОИК Септември е постъпило Искане от МК „БСП за България”, с което се иска ОИК Септември да се произнесе за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА.

Приложено е Решение № 31/03.01.2020 г., постановено по административно дело № 1419/2019 г. по описа на ВАС, шесто отделение. С вх. № 304/07.01.2020 г. в ОИК Септември е постъпил Сигнал от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”, с което се иска ОИК Септември да се произнесе за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА. Цитира се Решение № 31/03.01.2020 г., постановено по административно дело № 1419/2019 г. по описа на ВАС, шесто отделение. ОИК Септември, счита че посредством Заявление вх. № 301/06.01.2010 г. от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България” и Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”, е сезиран с аналогични искания за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, поради което са налице предпоставките за произнасяне с едно общо решение. В тази връзка следва да се допълни обявения дневния ред за днешното заседание, като се включи и произнасяне по Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България” и Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”.

При произнасяне по подадените заявление, сигнал и искане, ОИК Септември следва да съобрази разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно която пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който се установява конфликт на интереси. Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗМСМА, обстоятелствата по ал. 1 се установяват служебно от общинската администрация, като се прилагат и съответните документи.

В настоящия случай, ОИК Септември, счита че подадените заявление, искане и сигнал са достатъчни за сезирането и произнасянето от страна на ОИК, като към същите са приложени и относимите документи, съгласно разпоредбите на ЗМСМА. Съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, съответната ОИК следва да се произнесе в тридневен срок считано от получаване на справката и документите по ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, който срок в настоящия случай е спазен /първото по ред заявление е получено по електронна поща на 04.01.2020 г./. Съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА решенията и отказите по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, както и отказите по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА подлежат на обжалване от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет, или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от ИК. Марин Василев Рачев е избран за кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019 г. на ОИК Септември.

ОИК Септември, счита че при взимане на решение по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА следва да се проведе поименно, явно гласуване. Бяха проведени разисквания от членовете на ОИК. След проведените разисквания председателят на ОИК Септември постави на поименно явно гласуване въпросът следва ли да бъде обявено предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев.

С оглед проведеното гласуване е налице предвидено от чл. 85, ал. 4 от ИК мнозинство за взимане на решение за отказ за обявяване на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев.

Мотиви:

С оглед поставените при разискването въпроси, ОИК Септември, счита че с разпоредбата на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА изрично е предвидена обжалваемостта на отказите на ОИК по ал. 4 от закона, следователно ОИК може да постанови, както решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета, така и решение, с което да постанови отказ за прекратяване на пълномощията му, което е обжалваемо по предвидения в закона ред. По отношение на установяването на конфликт на интереси в края на мандата на съответния кмет, в тази връзка безнаказаността на съответния кмет, в края на мандата му – следва да се подчертае че предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на основание чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА е само едно от последствията при установяването на конфликт на интереси.

В ЗПКОНПИ, както и в отменения ЗУПКИ са предвидени редица последици от установяването на конфликт на интереси по предвидения от закона ред, поради което неприложимостта на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА не е основание да се приеме, че не настъпват никакви правни последици по отношение на лицето, за което е установен конфликт на интереси. Решението на КПКОНПИ, с което се установява конфликт на интереси по отношение на Марин Рачев констатира и санкционира неправомерно поведение на конкретна личност по време на изпълнение на изборната длъжност „кмет” в периода 2014 г. – 2019 г., което изрично се посочва в мотивите на съдебното решение. Също там е отбелязано, че акта, за който съдът е счел, че съставлява конфликт на интереси е бил отменен преди подаването на сигнал до КОНПИ.

Към настоящия момент е започнал нов кметски мандат за периода 2019 – 2023 г. ЗМСМА предполага прекратяване на правомощията на действащ кмет по отношение на когото е установен конфликт на интереси при и по повод изпълнение на служебните му задължения. Следователно, доколкото установеният конфликт се отнася за предходен мандат, то тази Общинска комисия, назначена за нуждите на настоящия мандат, следва да направи разграничение между периода, в който този конфликт е установен и текущия мандат, който е различен. Теоретично погледнато, можеше да е друга личността, която изпълнява длъжността кмет на общината, което би направило произнасянето на ОИК безпредметно.

Общинската избирателна Комисия застъпва разбирането, че ако законодателят е имал воля последиците от установяване на конфликта на интереси да се разпростира извън рамките на текущия мандат, то би следвало да се съдържа изричното уточнение за това, както е направено през 2016 г. в чл. 42 ал. 1 т. 4 ЗМСМА. В сега действащата редакция на точка 11 не се засяга момента на влизане в сила на акта, с който се установява конфликт на интереси (за разлика от т.4). Горното разбиране се потвърждава и от факта, че законодателят не предвижда хипотеза за фигурата на „преизбран” кмет. Независимо дали е бил кмет или не в предишния мандат, това лице се явява на изборите като равнопоставен кандидат и, в случай че спечели избора, ОИК го обявява за кмет с ново решение, а не се позовава на преизбиране. При встъпване в новия мандат, независимо дали е същата личност или не, избраният за кмет полага клетва и подписва изричен клетвен лист с нова дата, включително и с встъпването в длъжност се поставя началото на ново трудово правоотношение. Изисква се и подаване на предвидените в закона декларации с нова дата, както и нарочно уведомление до съответното ТД на НАП за прекратяване на мандатното правоотношение по проведения предходен избор, както и за възникване на новото мандатно правоотношение.

Следователно, става дума за нова длъжност с нов мандат. Коя е конкретната личност няма значение. Налага се извода, че обявяването на предсрочно прекратяване на пълномощията може да се отнася само до тези пълномощия, в рамките на които е извършено действието, за което е прието, че представлява конфликт на интереси. Лишена от смисъл е конструкция, при която ако установяването на конфликта беше настъпило преди встъпването в длъжност, но след спечелването на изборите, това да няма никакво значение, а ако е настъпила след това, същото да е основание за прекратяване на правомощията. В самото решение за установяването е записано, че конфликтът е осъществен от лице, което е кмет и е избрано през 2014 г. Ако действие извършено в предишния мандат може да попречи за осъществяване на правомощията на кмет за следващ период това "наказание" би се превърнало в наказанието предвидено в чл.37, ал.1 т.6 на НК "лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност", а е общоизвестно, че наказанията имат място само и единствено в Наказателния кодекс.

От друга страна би се получило така, че наказание, предвидено в НК се налага от друг орган, без процес и присъда. Доколкото едно такова прекратяване на правомощията представлява във всички случаи някаква санкция, то същата следва да бъде посочена изрично, а именно, че лице, за което е налице установен конфликт за действие в предходен мандат, не може да бъде кмет. Макар и да не може да се определи точно каква точно отговорност се носи за допускането на конфликт във всички случаи следва да се има предвид чл. 46 ЗНА, който забранява всякаква отговорност да се обосновава по някаква аналогия и тълкуване. " Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България. (2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта.

Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България. (3) Наказателна, административна или дисциплинарна отговорност не може да се обосновава съобразно предходната алинея."

Предвид всичко изложено, след проведеното поименно явно гласуване, и след като взе предвид разпоредбите на чл. 85, ал. 4 от Изборния Кодекс, както и на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, ОИК СЕПТЕМВРИ с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да обяви предсрочното прекратяване на пълномощията на Марин Василев Рачев избран за кмет на Община Септември на изборите за общински съветници и кметове произведени на 27.10.2109 г., обявен за избран кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019 г. на ОИК Септември. Решението на ОИК Септември подлежи на обжалване в седемдневен срок, считано от обявяването му пред Административен съд Пазарджик, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Решението беше обявено на таблото на ОИК Септември в сградата на община Септември в 19:05 часа.

Споделете в:

Коментари

Топ новини

За спомен от родените 50 години преди теб
21.09.2020 18:46 352
За спомен от родените 50 години преди теб

На официална церемониявсички деца родени през 2019 година от Панагюрище получиха ...

Обединени земеделци настояват за повече евросредства с регионална насоченост
21.09.2020 18:29 33
Обединени земеделци настояват за повече евросредства с регионална насоченост

Европейските програми и фондовете на ЕС са шанс за икономическо развитие и проспе...

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
21.09.2020 18:00 163
Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Министерство на здравеопазването с пояснителни въпроси и отговори за това какво&n...

ТМ+

Мерки в училище, а извън него?
15.09.2020 17:33 2298 Акценти
Мерки в училище, а извън него?

Хиляди ученици се върнаха в час след половингодишно прекъсване, заради пандемията...

Мерки в училище, а извън него?
15.09.2020 17:33 2298 Гледна точка
Мерки в училище, а извън него?

Хиляди ученици се върнаха в час след половингодишно прекъсване, заради пандемията...

Само 1/3 от българите ще издържат седмица без доходи
15.09.2020 14:39 226 Общество
Само 1/3 от българите ще издържат седмица без доходи

На фона на възстановяващия се свят от удара от Ковид-19, ново изследване, проведе...

СЕМ, СБЖ и АЕЖ се обявиха срещу насилието над граждани и представители на медиите
03.09.2020 13:46 404 Гледна точка
СЕМ, СБЖ и АЕЖ се обявиха срещу насилието над граждани и представители на медиите

По повод вчерашните инциденти, при които пострадаха и журналисти, от Съвета за ел...