Общи условия

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта на Телемедиа ЕООД (наричано по-долу само „Телемедиа“). Тези общи условия представляват договор между Вас и Телемедиа, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на упоменатите по-долу условия. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Телемедиа. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, не използвайте сайта на Телемедиа.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Общите условия на форумите на Телемедиа.
Телемедиа не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва сайта на Телемедиа.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители;

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Телемедиа се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Използване на RSS емисии. Това са XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Телемедиа. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Телемедиа.

IV. Политика за защита на личните данни

Телемедиа се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Използвайки сайта, Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с Общите условия и политиката за защита на личните данни на Телемедиа.

Ако не сте съгласни с Общите условия и политиката за защита на личните данни на Телемедиа, молим не използвайте сайта.

Телемедиа може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Телемедиа на следния имейл за контакти: support@telemedia.bg.

V. Органичаване на отговорността

Телемедиа прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Телемедиа не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Телемедиа за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Телемедиа не носи отговорност за субективните възприятия и евентуалната интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Телемедиа има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Телемедиа си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

– Възможност за публикуване на коментари, наречени статуси от страна на потребителя в специализираната секция на telemedia с адрес telemedia.bg;

– Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители. Коментирането под статии изисква потребителят да спазва Общите условия на Телемедиа.

– Потребителят, който качва кадри в секцията Mediabox гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или видео) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от Телемедиа.

Телемедиа си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случаи, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия на форумите на Телемедиа.

Телемедиа си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта. 

VII. Промени 

Телемедиа си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са в сила считано от 1.12.2017 г.